آثار مديريت پوپوليستي در ايران خودرو
آثار مديريت پوپوليستي در ايران خودرو
ایران نیوز 24: در ادامه شوهاي تبليغاتي مديريت ايران خودرو قراراست با حضور وزير صمت ، از خودروي تارا اتومات رونمايي شود.

اين در حالي است كه متاسفانه در دوره مديريت فعلي محصول دنا پلاس اتومات سال گذشته با مسائل عديده كيفي به مشتريان فروخته شد و از ١٦٠٠٠ خودروي فروخته شده حدود ١١٠٠٠ به علت بروز مشكلات كيفي ٤ بار به شبكه نمايندگي ها مراجعه داشتند در حالي كه متوسط نرخ مراجعه در محصولات جاري حدود ٢ بار مي باشد و در اين مدت بيش از ٨ بار فراخوان جهت محصول مذكور صادر شده است كه امري بي سابقه است بروز اين وضعيت اسفناك كيفي بيانگر اين است كه متاسفانه محصولات جديد در ايران خودرو بدون انجام دقيق و كامل تست هاي كيفي در سطح قطعات – مجموعه ها و خودرو تحويل مشتريان ميشود تا پلن تبليغاتي اقاي مدير عامل تكميل شود
گزارشات اوليه حاكي از اين امر است كه متاسفانه محصول تارا معمولي نيز دچار اين وضعيت شده و ١٢٠٠ خودروي توليد شده داراي مشكلات عديده كيفي مي باشد.علاوه بر اين محصولات جاري مانند ٤٠٥ ، پارس ، سمند ،٢٠٦ و … نيز به علت تمركز بر ارائه امارهاي توليد بدون رعايت ملاحظات فني و كيفي نيز دچار مشلات كيفي خطر سازي شده اند
به نحوي كه متاسفانه سال گذشته حدود ٤٠ هزار مجموعه فرمان داراي مشكل كيفي كه قطعه فوق ايمني خودرو مي باشد در توليد خودروها استفاده شده و مشكلات عديده اي براي مشتريان بيچاره ايجاد كردن است به نحوي كه تا الان حدود ٨٠٠٠ فرمان تعويض شده و ١٠٠٠٠ در انتظار تعويض فرمان هستند مابقي هم به ليست اصافه خواهند شد نكته دردناك اينكه همون ٨٠٠٠ هم رفع عيب نشده و مشتريان مجدد براي تعويض مراجعه كردند و مديريت ايران خودرو براي امار سازي حاضر به اصلاح وضع موجود نيست و در نهايت حدود ١٥٠ ميليارد نيز هزينه بر ايران خودرو تحميل خواهد كرد
علاوه بر اين قطعه كاتاليست خودروها نيز دچار اين وضعيت شده به نحوي كه با عدم انجام كاليبراسيون EMS ها جهت اخذ استاندارد يورو٥ و اخذ تائيديه محصولات بدون رعايت اصل مهم مذكور به مشتريان تحويل شده و باعث ذوب شدن و روشن شدن سنسور اكسيژن و … خودروها شده و اين امر علاوه بر تحميل هزينه سنگين گارانتي تاكنون منجر به تعويض ٩٠٠٠ كاتاليست شده و تعداد زيادي در ٦ ماهه دوم دچار اين مشكل كيفي خواهند شد پيش بيني ها حاكي از اين امر است كه متاسفانه ممكنه اين تعداد به بيش از ٥٠ هزار عدد افزايش يابد اين يعني ٥٠٠ ميليارد تومان هزينه معادل كل هزينه گارانتي سال گذشته
متاسفانه مدير عامل فعلي با رفاقت وزير محترم صنعت بدون اشراف به ابعاد فني صنعت خودرو به برنامه هاي غير تخصصي و هيجاني خود در ايران خودرو ادامه داده قرار از يك محصولي رو نمايي شود كه هنوز خودروي اوليه دستي در توليد انبوه مشكلات فني فراواني دارد. ادامه اين وضعيت به اعتماد عمومي اقشار جامعه به دولت جديد اسيب خواهد زد.