نشست مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با رایزن بازرگانی و سرمایه گذاری سفارت پاکستان
نشست مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با رایزن بازرگانی و سرمایه گذاری سفارت پاکستان
ایران نیوز 24: منصور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به همراه امیر ایرانپور مدیرعامل شــرکت مهندسی و پویش ســاخت ذوب آهن با مســعود احمد رایزن بازرگانی و سرمایه گذاری سفارت پاکستان پیرامون همکاری در صنعت فولاد دیدار و گفتگو کردند.

با توجه به ســابقه بیــش از نیم قرنــی ذوب آهن اصفهان در تولید فولاد و دارا بودن نیروی انسانی متخصص و توانمند که در داخل کشــور منشــاء خدمات بســیاری در واحد های مختلف فولادی بوده اند، در این دیــدار در خصوص همکاری بین دو کشور در زمینه های فولادی و صادرات خدمات فنی و مهندسی از ســوی ذوب آهن که می تواند در خارج از کشــور و خصوصا در کشــور دوست و همســایه به ارائه خدمت بپردازد، بحث و رایزنی شد. طی ایــن دیــدار مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان در خصــوص توانمندی های ایــن مجتمع عظیم صنعتی و تولیدات این شرکت توضیحاتی را ارائه نمود و همچنین طرف مقابل در زمینه های قابل همکاری مطالبی را اظهار داشت.