سعید حجاریان: ممد! کاش بودی و می دیدی…
سعید حجاریان: ممد! کاش بودی و می دیدی…
ایران نیوز 24: سعید حجاریان در توئیتی نوشت: ممد! کاش بودی و می دیدی... در جنگ ۸ ساله خوزستانی ها بر سر خاک مقابل گلوله های رو به رو ایستادند اما الان بر سر آب به گلوله های پشت سر فکر می کنند. با سرنوشت خوزستان بازی نکنید!