زیباترین عمل زیبایی جهان + تصویر
زیباترین عمل زیبایی جهان + تصویر

زیباترین عمل زیبایی جهان، اسمی که کاربران مجازی بعد از دیدن این نتیجه‌ی عمل به این خانم داده اند، این خانم در انگلیس یک عمل تقریبا خطرناک روی فک خودش انجام داده و این شده نتیجه باور نکردنیش!

زیباترین عمل زیبایی جهان، اسمی که کاربران مجازی بعد از دیدن این نتیجه‌ی عمل به این خانم داده اند، این خانم در انگلیس یک عمل تقریبا خطرناک روی فک خودش انجام داده و این شده نتیجه باور نکردنیش!