تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر جایگاه مهم تطبیق در بانک
تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر جایگاه مهم تطبیق در بانک
ایران نیوز 24: در بازدید علی موسوی زاده عضو هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق ، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه مهم تطبیق در بانک تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، علی موسوی زاده به اهمیت جایگاه ویژه تطبیق و مبارزه با پولشویی و  اهمیت آن در موضوع حاکمیت شرکتی پرداخت و با اشاره به بانکداری نوین در سطح جهان و همچنین جایگاه بانک ملی ایران به عنوان یکی از  مهم ترین   بانک های کشور ، نقش  این بانک را در پیشگامی موضوع حاکمیت شرکتی تشریح و بر حساسیت و پیاده سازی حاکمیت مذکور تاکید کرد و از نزدیک در جریان امور و فعالیت های این اداره کل قرار گرفت.  در پایان  سید رضا انواری رئیس اداره کل تطبیق ، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم  نیز به ارائه گزارشی از عملکرد و شرح وظایف جدید اداره پرداخت و به لزوم اهمیت موضوع تطبیق در بانک و بانکداری بین الملل اشاره کرد.