️ انتشار اوراق گام توسط بانک سامان برای حمایت از تولید
️ انتشار اوراق گام توسط بانک سامان برای حمایت از تولید
ایران نیوز 24: بانک سامان با هدف حمایت از بخش تولید کشور، اقدام به انتشار اوراق گام میکند.

به گزارش سامان رسانه، بانک سامان با هدف حمایت از بخش تولید کشور و تأمین سرمایه در گردش پایدار و سالم برای واحدهای تولیدی، اقدام به انتشار اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) میکند.بر این اساس، طیف گستردهای از فعالیتهای اقتصادی ازجمله صنایع داروسازی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، لوازمخانگی، صنایع غذایی، فروشگاههای زنجیرهای و غیره بهمنظور تأمین مالی میتوانند از اوراق گام استفاده کنند. لازم به ذکر است که این صنایع برای تأمین سرمایه درگردش و یا خرید مواد اولیه، میتوانند از اعتبار خود نزد بانک سامان استفاده کنند و بهجای پرداخت وجه نقد اوراق تضمینشده گام را به فروشنده تحویل دهند.همچنین دارندگان اوراق گام میتوانند قبل از سررسید در صورت نیاز به منابع مالی، آن را در شبکه بانکی و یا بازارسرمایه نقد کنند. متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا اخذ این اوراق میتوانند به یکی از شعب بانک سامان و یا مدیریت بانکداری شرکتی مراجعه کنند.