ایران نیوز 24: بیمه تجارت نو با ارتقا شاخص توانگری مالی در سال جاری بنابر اعلام بیمه مرکزی از توانایی مالی مطلوبی برای پوشش ریسک ها برخوردار است.

بحران های مالی در دنیا در سال های اخیر سبب شده است که نهادهای نظارت کننده در هر سیستم مالی به موضوع کفایت سرمایه ها و کرانه توانگری مالی شرکت های توجه بسیاری داشته باشند. از سوی دیگر اعلام توانگری مالی از سوی نهاد ناظر سبب شده تا کلیه ذی نفعان در صنعت بیمه در کلیه مراودات خود با شرکت های بیمه اعم از خرید بیمه نامه، سرمایه گذاری، نظارت و در نهایت انتخاب یک شرکت بیمه، به این شاخص کلیدی و مهم توجه داشته باشند.

اما هرچند که در سال های اخیر برخی نظریه ها به تغییر مدلسازی شیوه توانگری مالی با توجه به ریسک و شرایط خاص هر شرکت و میزان سرمایه مورد نیاز توجه دارد اما شیوه مبتنی بر ضرایب ریسک ثابت به عنوان مدلی که برای کلیه شرکتهای بیمه به کار میروند و بازتابی از شرایط و ریسکهای خاص یک شرکت بیمه منفرد نیست، ارزیابی شرکت ها را در یک خط یکسان ساده تر کرده است و سطوح یک تا پنج مکانیزمی برای معرفی شرکت های بیمه است.

در چنین فرآیندی شرکت های بیمه در شرایط یکسان مقایسه شده و نسبت های اعلام شده می تواند به عنوان رتبه ای برای مقایسه با سایر شرکتها در نظر گرفته شود. از همین رو برخی از شرکت های بیمه مانند بیمه تجارت نو توانسته اند با اصلاح سرمایه خود به سطوح مطمئن تری از توانگری مالی با همین فرمول ساده برسند، رویکردی که با اصلاح کرانه توانگری تناسب بهتری را بین داراییها از یک سو و دیون واقعی و احتمالی از دیگر سو ایجاد کرده است .

اجرای برنامه های افزایش سرمایه به بیمه تجارت نو کمک کرده است، این شرکت سرمایه واقعی و سرمایه اقتصادی خود را بهبود بخشد و جایگاه مطلوب تری را در بین شرکت های بیمه به دست آورد تا جایی که آخرین سرمایه پرداخت شده آن ۳۰۰ میلیارد تومان و برنامه افزایش سرمایه تا ۶۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته و اندوخته نیز در دست اجرا است. بیمه مرکزی نیز اخیرا اعلام کرده است که نسبت توانگری مالی بیمه تجارت نو برای سال ۱۴۰۰ معادل ۱۶۳ درصد (سطح یک) مورد تائید بیمه مرکزی است.این نسبت در سال گذشته در بیمه تجارت برابر ۱۵۰ بوده و ارتقا آن نشان می دهد که هم راستایی متناسبی بین استراتژی های تدوین شده و الگوهای مدیریتی وجود دارد. ارسال پیام ثبات و پایداری در سطح یک توانگری تاثیر فراوانی را در آینده این شرکت بیمه ای خواهد داشت و پیش بینی می شود این روند نه تنها انگیزه سهام داران را در بازار سرمایه مضاعف خواهد کرد، بلکه در شرایط فعلی تحریم و نگهداری ریسک در داخل پیام های مثبتی را از بازار بیمه کشور منعکس می کند.

 تعبیر دیگر از چنین نسبت توانگری ای در بیمه تجارت نو این است که این شرکت با پوشش مطلوب ریسک کسب و کار بنگاه های اقتصادی و سایر سازمانها و نهاد ها می تواند مطمئن و معتبر به فعالیت خود ادامه دهد. بیمه تجارت نو به واسطه وجود سهامداران خرد و کلان مراقبت های ویژه ای را از عملکرد مالی خود داشته است و توجه به ریسک ها در کنار راهبردهای مدیریتی توسعه، ارتقا و افزایش سهم بازار با توجه به موضوع سودآوری، به سمت عملیات بیمه گری معقول، کنترل ریسک به صورت مطلوب، سرمایه گذاری های جذاب و … حرکت کرده است و پیش بینی می شود با چنین عملکردی سیگنال های مثبتی به سرمایه گذاران منعکس کند.