ایران نیوز 24: بیمه تجارت‌نو در سال ۹۹با فروش مبلغ ۱۱هزار و ۱۴۰میلیارد ریال حق بیمه و کسب سود خالص عملیاتی سه هزار و ۶۲۱میلیارد ریالی توانست وضع خوبی را برای ذی‌نفعان شرکت رقم بزند.

با توجه به وضع سودآوری شرکت و بهای تمام‌شده محصولات فروش رفته درنهایت بیمه تجارت‌نو حاشیه سود (سود فعالیت بیمه‌ای بدون درنظرگرفتن درآمد سرمایه‌گذاری‌ها به‌حق بیمه صادره) ۱۶درصدی و حاشیه سود خالص (سود خالص به‌حق بیمه صادره) ۳۳درصدی را رقم‌ زده است که رکوردی جدید در این شرکت قلمداد می‌شود.حاشیه سود بیمه‌ای (سود فعالیت بیمه‌ای بدون درنظرگرفتن درآمد سرمایه‌گذاری‌ها به‌حق بیمه صادره) بیمه تجارت‌نو در سال ۹۹حدود ۱۶درصد گزارش‌شده است. بیمه تجارت‌نو با این رقم از حاشیه سود بیمه‌ای در بین ۲۴شرکت بزرگ بیمه‌گری رتبه سوم را کسب کرده است.

این در حالی است که در سال ۹۸این شرکت تنها توانسته بود ۷درصد حاشیه سود بیمه‌ای شناسایی کند.همچنین حاشیه سود خالص (سود خالص به‌حق بیمه صادره) شرکت نیز در سال ۱۳۹۹معادل ۳۳درصد بوده است که در بین ۲۴شرکت رتبه پنجم نصیب بیمه تجارت‌نو شده است. این در حالی است که حاشیه سود خالص شرکت، در سال ۱۳۹۸تنها ۲۲درصد بوده است. حاشیه سود خالص صنعت بیمه در سال ۹۹معادل ۱۴درصد و حاشیه سود بیمه‌ای صنعت در سال ۱۳۹۹معادل صفر درصد بوده است و بیمه تجارت‌نو در دو حوزه چندین برابر صنعت توانسته سود قابل‌توجهی را ثبت کند.