ایران نیوز 24: بانک ملی ایران سال 1399 را با NPL پنج درصد به پایان رسانده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،‌ نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی (NPL) از مهمترین شاخص های ارزیابی فعالیت بانک هاست و بهبود آن در بانک ملی ایران طی سالهای اخیر به طور جدی در دستور کار بوده است.صورت های مالی مصوب سال ۱۳۹۹ بانک ملی ایران نشان می دهد شاخص NPL این بانک روند نزولی خود که از سال ۱۳۹۵ آغاز شده بود را حفظ کرده است. کاهش NPL با رعایت بهداشت اعتباری و نیز وصول مطالبات غیرجاری محقق می شود.