ایران نیوز 24: تولید شرکت ایران خودرو در مردادماه نسبت به تیرماه امسال 48 درصد کاهش داشته است.

تولیدات شرکت ایران خودرو طی یک ماهه مرداد ۲۴٫۹ هزار دستگاه عنوان شده که نسبت به ماه گذشته با تولید ۴۷٫۸ هزار دستگاه خودرو، کاهشی ۴۸ درصدی و نسبت به مرداد ماه سال گذشته با تولید ۳۶٫۷۴ هزار دستگاه کاهش ۳۲٫۲ درصدی داشته است. بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مرداد، تولیدات شرکت ایران خودرو طی پنج ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۶۹٫۹ هزار دستگاه بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با وجود هیجانات ایجاد شده در بازار و افزایش تقاضا در آن، فقط ۰٫۵ درصد افزایش داشته است. 

تولیدات شرکت ایران خودرو از سال ۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰

ثبت کاهش فروش ۳۶ درصدی برای ایران خودرو!

طی گزارش فعالیت مذکور، تعداد فروش شرکت طی پنج ماهه ۱۶۲٫۱ هزار دستگاه گزارش شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با فروش ۱۴۳٫۹ هزار دستگاه، فقط ۱۲٫۶ درصد افزایش داشته است. با این حال تعداد فروش طی یک ماهه مرداد ۲۸٫۱۷ هزار دستگاه بوده که نسبت به تیر ماه کاهشی ۳۶٫۶ درصدی و نسبت به مرداد ماه سال گذشته با فروش ۴۰٫۹۷ هزار دستگاه، کاهشی ۳۱٫۲ درصدی داشته است.

فروش محصولات ایران خودرو از سال ۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰

 بر اساس اطلاعات ارائه شده مذکور، میانگین نرخ فروش محصولات طی مرداد ماه و نسبت به تیر، افزایشی ۱۶٫۸ درصدی داشته و ۱٫۶ میلیارد ریال بوده است. میانگین نرخ فروش ماهانه طی دوره پنج ماهه سال جاری همچنین نسبت به میانگین ماهانه دوره مشابه سال قبل افزایشی ۱۱۷ درصدی را نشان می‌دهد که این افزایش خود از طرفی موجب کاهش زیان شرکت طی سال جاری شده است.

میانگین نرخ فروش ماهانه سال ۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰

کاهش درآمد ۲۶ درصدی ایران خودرو

در نهایت مجموع درآمد شرکت طی پنج ماهه نخست سال مبلغی در حدود ۲۲۰ هزار میلیارد ریال گزارش شده که با وجود افزایش نرخ‌های مذکور، نسبت به دوره مشابه افزایشی ۱۳۷٫۳ درصدی داشته است. اما مجموع درآمد شرکت طی مرداد ماه ۴۵٫۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به تیر ماه کاهشی ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد.

میانگین درآمد فروش ماهانه از سال ۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰

میانگین تولید ماهانه و تعداد فروش ایران خودرو هم کاهشی شد!

در مجموع میانگین تولید ماهانه شرکت طی سال جاری ۳۳٫۹۸ هزار دستگاه و میانگین تعداد فروش ماهانه ۳۲٫۴۳ هزار دستگاه بوده که نسبت به میانگین ماهانه دوره ۱۲ ماهه سال گذشته به ترتیب کاهشی ۱۵٫۱ درصدی و ۱۶٫۲ درصدی داشته است. از طرفی اما میانگین نرخ فروش ماهانه محصولات طی سال جاری و نسبت به میانگین ماهانه سال ۹۹ (دوره ۱۲ ماهه)، افزایش ۵۴ درصدی را نشان می‌دهد چنانکه با وجود کاهش تعداد فروش، میانگین درآمد ماهانه شرکت مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل افزایشی ۱۹٫۸ درصدی داشته است