ایران نیوز 24: پریچهر قنبری تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

پریچهر قنبری تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت:

اگر می‌خواهی نگه‌ام داری

دوست من

تا انسان آزادی باشم.

که زندگی ما هر دو تن را

غرق در شکوفه می‌کند.

جویای راه خویش باش از این‌سان که منم

در تکاپوی انسان شدن

در میان راه دیدار می‌کنیم حقیقت را

آزادی را

خود را

در میان راه می‌بالد و به بار می‌نشیند

دوستی‌ای که توانمان می‌دهد

تا برای دیگران مأمنی باشیم و یاوری

این است راه ما

تو و من

مارگوت بیکل

ترجمه:  احمد شاملو