نقش بانک توسعه تعاون در شکل گیری زیست بوم تعاون در کشور
نقش بانک توسعه تعاون در شکل گیری زیست بوم تعاون در کشور
ایران نیوز 24: در سومین نشست تخصصی از سلسله نشست های اندیشه ورزی، نقش بانک توسعه تعاون در شکل گیری زیست بوم تعاون در کشورمورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست بانک توسعه تعاون در سومین نشست تخصصی اندیشه ورزی بانک اظهار داشت: شرایط ایجاد شده برای تحول نظام بانکی با محوریت شعار سال، یعنی “تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین”، ظرفیت مطلوبی را برای نظام بانکی به منظور حرکت به سوی توسعه اقتصادی و پاپدار کشور فراهم ساخته است.محمد شیخ حسینی افزود: بانک توسعه تعاون با تامین مالی و حمایت از توسعه کسب وکارهای تعاونی با محوریت حوزه های دانش بنیان، تولید و اشتغال می تواند نقش و سهم کلیدی در حل فصل نیازهای مردم و دغدغه های دولت مردمی بردارد و بازوی توانمند برای وزارت مردم در کمک به تحقق اهداف ترسیم شده باشد.شیخ حسینی خاطر نشان کرد: بهره گیری از ظرفیت های متخصصان و خبرگان دانشگاهی و بانکی می تواند در بانک توسعه تعاون در ترسیم مسیرهای جدید همسو با نگاه دولت و نیازهای مردمی کمک کننده باشد.

عادل پیغامی سخنران این نشست ، بانک توسعه تعاون را عهده دار شکل گیری زیست بوم تعاون در کشور ذکر کرد و گفت: مدیریت نظام انگیزشی زیست بوم تعاون به واسطه منابع مالی در اختیار بانک ها و به ویژه بانک توسعه تعاون می باشد.وی نگاه یکسان به همه بانک ها را چالش نظام بانکی خواند و گفت: ترویج نگاه تخصصی و ماموریت محور در نظام بانکی و تعریف وظایف تخصصی برای بانک های تجاری و بانک های توسعه ای و تعاونی حائز اهمیت است.

پیغامی گفت: بانک توسعه تعاون با اقدامات توسعه ای و معرفی زیست بوم خود بعنوان بانک تخصصی تعاون ، می تواند بر مزیت رقابتی خود تمرکز نموده و با کمک مجامع علمی، قانون-گذاری و اجرایی در سطح حاکمیت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقناع سازی نماید.عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نیاز بانک توسعه تعاون به خلق زیست بوم ویژه بخش تعاون گفت: بانک توسعه تعاون با اتکا به حسابداری اجتماعی و توسعه ای و تمرکز بر حساب های اجتماعی و توسعه ای می تواند اقداماتی مهم صورت دهد. سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: حرکت بانک توسعه تعاون به سوی زیست بوم دانش بنیان همسو با ماموریت های ترسیم شده و با روان سازی قوانین و مقررات و تفکیک بانک ها، ظرفیت مناسبی برای توسعه کشور فراهم می سازد و مدیران ارشد بانک توسعه تعاون آمادگی حمایت و همراهی با ماموریت مذکور را دارند.