كيفيت قطعات يدكي سايپا قبل از توزيع بررسي مي‌شود
كيفيت قطعات يدكي سايپا قبل از توزيع بررسي مي‌شود
ایران نیوز 24: معاون مهندسي و كيفيت سايپايدك گفت: کيفيت قطعات يدكي در سازمان خدمات پس از فروش سايپا دارای تضمين بوده و از شركت هاي خودروساز مادر و تامين كنندگان مورد تاييد تامين مي شوند، لذا فرآيند کنترل کيفيت در خصوص اين قطعات صورت مي پذيرد و قطعات در بسته بندي اصلي به شبكه عرضه مي شود.

سيروان زبيري درباره كيفيت قطعات يدكي قابل استفاده در شبكه نمايندگي‌ها و عامليت‌هاي فروش، گفت: با توجه به وجود قطعات تقلبی و غير استاندارد در سطح بازار، قبل از تأمين قطعات، فرآيند کنترل نمونه قطعه شامل انجام تست‌های آزمايشگاهی و عملکردی مطابق دستورالعمل هاي سازماني و استانداردهای مربوطه انجام می‌شود و به منظور كسب اطمينان از يكنواختي کيفيت قطعات توليدی، فرآيند توليد سازندگان نيز مورد ارزيابی قرار می‌گيرد.او ادامه داد: فرآيند کنترل کيفيت برای محموله‌های قطعات يدکی نيز در مبادی ورودی به انبارهای سايپايدک مطابق طرح کنترل توسط بازرسان كيفي مورد بررسي قرار گرفته و در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق، محموله مردود می شود و با توجه به استفاده قطعات در نمايندگی‌های مجاز و همچنين عاملين تعميراتی و فروش قطعات شرکت سايپايدک، بازخورد مصرفي تمامی قطعات يدکی در شبكه خدماتي پايش و متناسب آن اقدامات لازم انجام مي پذيرد.

زبيري افزود: در مورد قطعات بدنه نيز با توجه به وجود قطعات متفرقه و غير استاندارد در بازار و وجود حساسيت لازم در بالا بودن کيفيت قطعات بدنه، تامين قطعات اصلي از طريق شركت هاي توليدي و خودروساز مادر با انجام پوشش هاي استاندارد خودروساز روانه شبكه توزيع مي شوند.معاون مهندسي و كيفيت سايپايدك در خصوص رضايت شبکه نمايندگی‌ها از کيفيت قطعات يدكي نيز گفت: فرآيند پايش قطعات و نظرسنجی از کيفيت قطعات ارسالی به شبکه به طور مستمر انجام می‌شود و با گرفتن بازخورد نظرات شبکه نمايندگی‌ها و عاملين فروش قطعه و تعميراتی و مصرف کنندگان نهايی، کنترل‌های لازم در اين زمينه صورت می‌گيرد. او گفت: با توجه به تحت کنترل بودن قطعات، کيفيت قطعات يدكي ارائه شده توسط سايپايدک در نمايندگي‌ها و عامليت‌هاي فروش، از استانداردهای لازم برخوردار است.