ایران نیوز 24: محسن مصطفی پور، مدیرعامل مجتمع فولاد غدیر نی ریز ر آســتانه بهره برداری از کارخانه فولاد سازی پیامی را به شرح زیر صادر کردند:

اکنون با فضل الهی و کوشش مضاعف پرسنل خستگی ناپذیر مجتمع فولاد غدیر نی ریز با رویکــــرد ایجاد اشتغــــال پایــــدار و در آســتانه بهره برداری از کارخانه فولاد سازی، موجب خرسندی است که در اسفند ماه ۱۴۰۰ با برگزاری آزمون استخدامی همکارانی جدید که بی شک متعهد، متخصص ، تلاشگر و صادق هستند به مجموعه مجتمع افزوده خواهد شد. در این راستا آنچه مهم است اینکه مردمان نیک سرشت، پاک دست و یادآوران گردان همیشه پیروز کمیل نی ریز با بهره مندی از ضریب مناسب در اولویت جذب هستند که به حق حاصل بردباری و همراهی آنها در سالیان گذشته بوده است .

محسن مصطفی پور

مدیرعامل مجتمع فولاد غدیر نی ریز