ایران نیوز 24: گزارشی از میزان تولید و فروش ماهانه شرکت فولاد هرمزگان جنوب با نماد هرمز برای دوره منتهی به ۳۰مهر ۱۴۰۰ منتشر شده است که بر این اساس، میزان فروش این شرکت در مدت ۷ماهه اول سال جاری و در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل با رشد ۱۱۹درصدی فروش همراه شده است.

میزان فروش شرکت فولاد هرمزگان در مهرماه امسال به میزان ۱۵,۱۲۸,۹۵۴میلیون ریال بوده و بخش عمده آن از فروش اسلب به میزان ۹۲هزارو۸۵۲تن بدست آمده است. همچنین میزان اسلب تولید شده در مهر ماه برابر با ۱۴۶هزارو۱۰۶تن بوده است.در ۶ ماهه اول امسال، شرکت فولاد هرمزگان فروشی برابر با ۱۰۲,۵۹۸,۲۶۳میلیون ریال داشته و ۶۱۹هزارو۹۴تن اسلب در این مدت تولید شده است.

در مجموع شرکت فولاد هرمزگان از ابتدای سال مالی جدید تا انتهای مهرماه، به میزان ۱۱۷,۷۲۷,۲۱۷میلیون ریال فروش داشته است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل که عدد ۵۳,۷۵۶,۰۴۴میلیون ریال به ثبت رسیده با رشد ۱۱۹درصدی در فروش همراه شده است. گفتنی است، میزان اسلب تولید شده در ۷ماهه اول امسال توسط شرکت فولاد هرمزگان جنوب به میزان ۷۶۵هزارو۲۰۰تن و سایر محصولات نیز ۱۲۸هزارو۸۹تن بوده است.