ایران نیوز 24: شرکت بیمه رازی برای انتخاب شعار این شرکت ، فراخوان داد. در فراخوان بیمه رازی آمده است: شعار رسمی بیمه رازی را شما پیشنهاد دهید. شعار پیشنهادی خود را به پیامک ۲۰۰۰۸۲۸۷ ارسال کنید. به شعارهای برتر هدایای نفیسی اهدا خواهد شد.