عبور مانده تسهیلات اعطایی بانک دی از مرز ۲۳۵ هزار میلیارد ریال
عبور مانده تسهیلات اعطایی بانک دی از مرز ۲۳۵ هزار میلیارد ریال
ایران نیوز 24: مانده تسهیلات اعطایی بانک دی تا پایان فروردین ماه سال جاری از 235 هزار میلیارد ریال عبور کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک دی، این تسهیلات در سرفصل های بازرگانی، خدمات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان پرداخت شده است.بخش «خدمات» با بیش از ۱۷۳ هزار میلیارد ریال، بیشترین دریافت کننده تسهیلات از بانک دی بوده است و پس از آن بخش «بازرگانی» با حدود ۲۲ هزار میلیارد ریال و «صنعت و معدن» با بیش از ۲۱ هزار میلیادرد ریال قرار گرفته اند. مانده تسهیلات پرداختی بانک دی به بخش «مسکن و ساختمان» حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال و در بخش «کشاورزی» بیش از ۳ هزار میلیارد ریال بوده است.