ایران نیوز 24:مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: در ماه ۸۳ قانون قانون تامین‌اجتماعی، قانون‌گذار برای هریک از بازماندگان واجد شرایط بیمه شده یا مستمری‌بگیر متوفی به منظور مشخص شدن میزان مستمری مربوطه، سهام تعیین شده است.

ناهید حیدری افزود: بر این اساس همسر بیمه شده متوفی ۵۰ درصد و هر یک از فرزندان واجد شرایط (اعم از دختر و یا پسر) از ۲۵ درصد مزایای مستمری مربوطه برخوردار می‌شوند و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشند، میزان مستمری آنان دوبرابر خواهد شد.وی تصریح کرد: همچنین سهم هر یک از والدین تحت تکفل بیمه شده متوفی معادل ۲۰ درصد میزان مستمری مربوطه است. وی تاکید کرد: در هر حال بازماندگان بیمه شده از ۱۰۰ درصد مستمری بازنشستگان متوفی استفاده خواهند کرد.