ریحانه پارسا با انتشار تصویری عجیب از خود (که در حال بوسیدن یک مجسمه نورانی است) یک مرد را خطاب قرار داد و به او گفت به من زنگ بزن هروقت منو لازم داشتی ... ریحانه پارسا زمانی که در ایران حضور داشت با مهدی کوشکی نامزد کرد و بعدا اعتراف کرد ازدواج سفید بوده و نامزدی در کار نیست