شاهرخ استخری که دو دختر زیبا و با نمک دارد سعی می‌کند با نمایش برخی از لحظات شیرینی که با فرزندانش می‌گذرد هواداران و دنبال کنندگان صفحه شخصی اش را شاد کند.

شاهرخ استخری که دو دختر زیبا و با نمک دارد سعی می‌کند با نمایش برخی از لحظات شیرینی که با فرزندانش می‌گذرد هواداران و دنبال کنندگان صفحه شخصی اش را شاد کند.