ایران نیوز 24: مطابق با آمار منتشره مرکز آمار ایران، در سال گذشته ۳۱هزار و ۳۷۹ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده‌اند و درحالی این آمار در قیاس با آمار سال ۹۸ بیانگر رشد ۱۰.۵ درصدی ازدواج دختران در این رده سنی است که آمار منتشره تنها معطوف به ازدواج‌های ثبت‌شده در سازمان ثبت احوال کشور است.

مطابق قانون نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که‌ مصالحی اقتضا کند، با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنای معافیت از شرط سن اعطا شود ولی در هرحال این معافیت‌ نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵سال تمام دارند.

اما مطابق با آمار منتشره مرکز آمار ایران، در سال گذشته ۳۱هزار و ۳۷۹ دختر ۱۰ تا ۱۴ساله ازدواج کرده‌اند و درحالی این آمار در قیاس با آمار سال ۹۸ بیانگر رشد ۱۰.۵درصدی ازدواج دختران در این رده سنی است که آمار منتشره تنها معطوف به ازدواج‌های ثبت‌شده در سازمان ثبت احوال کشور است. مطابق با آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران ۲۰ پسر کمتر از ۱۵سال و یک دختر کمتر از ۱۰سال طی سال ۹۹ ازدواج کرده‌اند.

در سال ۹۸ نیز ازدواج ۲۲ پسر کمتر از ۱۵سال و دو دختر کمتر از ۱۰سال به ثبت رسیده بود و بنابراین آمار یادشده در سال ۹۹ تغییر چشمگیری نسبت به سال پیش خود نداشته است.مطابق با جداول منتشره مرکز آمار ایران، مجموع آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴سال در بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۹۹ نشان از ازدواج ۳۱هزار و ۳۷۹ دختر ۱۰ تا ۱۴ساله در سال ۹۹ دارد که این آمار در قیاس با آمار به ثبت رسیده ازدواج دختران در همین بازه سنی طی سال ۹۸ (تعداد ۲۸هزار و ۳۷۳ رویداد)، ۱۰.۵درصد افزایش داشته است.

در واقع نسبت ازدواج‌های ثبت‌شده کودکان زیر ۱۵سال در سال ۹۹ به تعداد کل ازدواج‌های ثبت‌شده در همین سال (۵۵۶ هزار و ۷۳۱ رویداد) حدود ۵درصد است و این به آن معناست که حدود ۵درصد از کل ازدواج‌های ثبت‌شده در سال ۹۹ مربوط به ازدواج کودکان زیر ۱۵سال است.