ایران نیوز 24: بررسی کارنامه عملکردی بانک کارآفرین در خردادماه سال جاری در مقایسه با خرداد ماه سال ۱۳۹۹ نشان می دهد که این بانک در خردادماه با ثبت سود ۲.۴۳۶میلیارد ریالی در مقایسه با خراداد ماه سال ۱۳۹۹ در سود خالص رشد ۱۷۴ درصدی داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، این بررسی ها نشان می دهد که در بخش درآمد تسهیلات و سپرده گذاری نیز رشد قابل توجهی داشته و با افزایش۶۵٠٠ میلیارد ریالی ۸۸ درصد رشد را ثبت کرده است .بر اساس این گزارش ، در خرداد ماه سال جاری همچنین در بخش درآمد کارمزدی نیز در عملکرد بانک کارآفرین رشدهای دو رقمی ثبت شده است به گونه ای که در مقایسه با خرداد سال۹۹ در این بخش رشد ۶٧ درصدی را شاهد هستیم. یکی دیگر از رشدهای قابل توجه در خردادماه سال جاری در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته ثبت رشد ١٧۴ درصدی و ١۵۴٧ میلیارد ریالی سود خالص بانک است که طبق گزارش های ثبت شده از ٨٨٩ به ٢۴٣۶ میلیارد ریال است.