ایران نیوز 24: بررسی عملکرد شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) در سال گذشته خبر از رشد ۱۵۰ درصدی در سود خالص و رشد شاخص‌های نظارتی در این مجموعه تابعه صندوق بازنشستگی کشوری، داد.

ه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، شاخص عملکردی شرکت صنایع شیر ایران در یکساله ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸ در حوزه‌های سود خالص، شیرخام دریافتی، صادرات مقداری و ريالی، فروش و درآمدهای عملياتی و ارزش سبد فروش، رشد کرد.

بر پایه این گزارش، شرکت صنایع شیر ایران(پگاه) در سال مالی گذشته در حوزه‌های دریافت شیرخام شاهد رشد ۷ درصدی بود.همچنین در حوزه صادرات نیز وضعیت فروش محصولات برند پگاه درکشورهای دیگر جهش مقداری ۱۰ درصدی را ثبت کرد و صادرات ريالی نيز ۴۵ درصد رشد یافته است.

تجمیع عملکردهای توسعه‌ای در حوزه تولید و فروش هم آمارهای تازه ای از پیشروی پگاه داشته و مطابق عملکرد تجمیعی سال ۱۳۹۹، رشد فروش و درآمدهای عملياتی به میزان ۵۳ درصد بوده است.رشد ۴۸ درصدی ارزش سبد فروش كل هر كيلوگرم محصول هم خبر از بهبود رویه‌های فروش در پگاه دارد.