ایران نیوز 24: شرکت فولاد خراسان در ۶ ماهه منتهی به شهریور از فروش محصولات خود ۵٢٣١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵٩٠ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۶ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١۴۶ درصد رشد داشته است.

شرکت فولاد خراسان در ۶ ماهه منتهی به شهریور از فروش محصولات خود ۵۲۳۱ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵۹۰ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۶ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴۶ درصد رشد داشته است.