ایران نیوز 24: با اغاز تحريم هاي دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوري اسلامي در خرداد ماه سال ١٣٩٧ با اولويت تحريم صنعت خودرو شركت پژو همانند سال ٩١ با زير پا نهادن همه تعهدات خود ايران خودرو با محصول ٢٠٠٨ و ٣٠١ به حال خود رها كرد .

در حالي كه شركت ايران خودرو و سازندگان قطعات سرمايه گذاري زيادي در خصوص قالبها و خطوط توليد قطعات خودروي ٣٠١ انجام داده بودند لذا مديريت وقت ايران خودرو تصميم گرفت توليد و خوكفايي محصول ٣٠١ بدون حضور پژو و با اتكاء به توان مهندسي و ساخت كارشناسان ايران خودرو ، ساپكو و سازندگان اغاز شود
پروژ خودكفايي ٣٠١ در سه ماهه سوم سال ٩٧ اغاز و قرار بود در سه ماهه اخر سال ٩٨ به توليد انبوه برسد تا علاوه بر جبران زيان ناشي از سرمايه گذاري هاي صورت گرفته ، جواب دندان شكن عملياتي به عوامل و ايادي تحريم ها نشان دهد و توان پاسخگويي جوانان اين مروز و بوم در عرصه صنعت خودرو همانند ساير عرصه هاي نظامي، هسته اي ، پزشكي و … به دشمنان اين مروز و بوم به خوبي به دنيا مخابره شود
متاسفانه در سه ماهه سوم سال ٩٨ با روي كار امدن مديريت غير اجرايي و غير تخصصي ، پروژه مذكور تغيير مسير داد به نحوي كه تحت عنوان احتمال دعوي حقوقي پژو بر عليه ايران خودرو و عنوان فريبنده ضروت توليد خودرو با نشان ايران خودرو پروژه ٣٠١ صرفا با تغيير قطعات بدنه اي و تزئيني (نظير درب ها ، چراغ ها و سپرها ) به پروژه تارا تغيي نام يافت تا علاوه بر تحميل سرمايه گذاري هاي جديد (حدود ٣٠٠ ميليارد تومان ) زمان توليد محصول نيز بيش از ١٨ ماه به تاخير بيفتد و با تغييرات تعريف شدن در درها و سپر و چراغ محصولي مشابه و رقيب محصول دنا پلاس ايران خودرو را در سه ماهه سوم سال ١٤٠٠ به بازار عرضه كنند لذا مديريت ناصحيح و غيرتخصصي علاوه بر سلب فرصت پاسخ گويي عملياتي به تحريم صنعت خودرو با اتلاف سرمايه و زمان و توليد محصول رقيب محصول خود ايران خودرو ضربات جبران ناپذيري را بر ايران خودرو تحميل كرد. به راستي چگونه ميتوان هزينه و فرصت هاي از دست رفته اين مديريت هاي هيجاني و غير تخصصي كه بر مردم و بيت المال تحميل شده است جبران كرد ؟؟ حتي در روند تغيير پروژه مذكور ردپاي جريان نفوذ را هم ميتوان مشاهده كرد .
شايان ذكر است در سال ٩١ بد عهدي پژو توليد خودروي ٢٠٦ به مدت ٦ ماه متوقف شده بود وليكن مديريت وقت با خودكفايي و توليد پژو ٢٠٦ در ايران خودرو جواب مناسبي به بد عهدي فرانسوي ها داد.
در حالي كه در همان سال خودروي رانا ( همانند تارا تغيير يافته قطعات بدنه اي ، چراغ و سپر ) در ايران خودرو توليد انبوه شده بود و ضروت چنداني به توليد پژو ٢٠٦ نبود وليكن مديريت وقت با تمركز بر توليد محصول ٢٠٦ علاوه بر پاسخ قدرتمندانه و عزت مندانه به بد عهدي فرانسوي ها باعث حفظ منافع ايران خودرو و شركت هاي قطعه سازي كه سرمايه گذاري زيادي در حوزه قطعات ٢٠٦ انجام داده بود را مهيا نمود.