دست رد بانک مرکزی بر سینه مهدی رضایی سرپرست بانک کشاورزی
دست رد بانک مرکزی بر سینه مهدی رضایی سرپرست بانک کشاورزی
ایران نیوز 24: مهدی رضایی سرپرست بانک کشاورزی که در بهمن ماه پارسال با حکم وزیر اقتصاد به سمت سرپرست بانک کشاورزی منصوب شده بود با گذشت بیش از چهار ماه نتوانست صلاحیت حرفه ای خود را برای سمت مدیر عاملی بانک کشاورزی از بانک مرکزی اخذ نماید و معاون نظارت بانک مرکزی طی نامه ای مخالفت خود را برای سمت مدیر عاملی بانک کشاورزی به وزارت اقتصاد اعلام نموده است .

طی روزهای آینده وزیر جهاد کشاورزی باید گزینه جدیدی برای سمت مدیر عاملی بانک کشاورزی را به وزارت اقتصاد و بانک کشاورزی معرفی نماید.