ایران نیوز 24: نوسازی ناوگان معدنی، طراحی مجدد و پیشروی در بخش جنوبی معدن، اکتشافات جدید و افزایش خطوط تولید از برنامه های جدید انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گهرزمین، مهندس محسن نجف آبادی با اشاره به برنامه های این معاونت گفت: از برنامــه هــای شــرکت گهرزمیـن مـی تـوان بـه ۷۵ میلیـون تـن عملیـات باطلــه بــرداری در ســال و تولیــد ۱۸ میلیــون تــن محصـولات اعـم از دانـه بنـدی، کنسـانتره و گندله سـازی در سـال اشـاره کـرد کـه دسـتیابی بـه ایـن مهـم، حجـم فعالیـت قابـل ملاحظـه ای بـر دوش مدیـران حـوزه بهره بـرداری قـرار داده اسـت. بدین جهـت سـعی کـرده ایـم بـا اقـدام جهـت نوسـازی نــاوگان معــدن و توســعه معــدن در جبهــه جنوبــی، مشــکل کمبــود آهــن خــام مــورد نیــاز کارخانجــات شــرکت و همچنیــن منطقــه گل گهــر را حــل نماییــم و بــا انجــام بــه موقــع تعمیــرات پایـه ای کارخانجـات، افزایـش بهـره وری مناسـبی را داشــته باشــیم. در نهایــت امیدواریــم بــا توجــه بـه ثمـر نشسـتن تولیـد کارخانـه گندله سـازی تـا پایـان سـال، کل محصـول تولیـدی گهرزمیـن بـه گندلــه تبدیــل شــده و ارزش افــزوده بیشــتری را نصیــب مجموعــه نماییــم.

وی با اشاره به برنامه ها و طرح های محقق شده در معاونت بهره برداری گفت: بــه طــور متوسـط اجـرای اهـداف و برنامـه هـای ایـن حـوزه در نوســازی نــاوگان معدنــی، طراحــی مجــدد معــدن و پیشــروی در بخــش جنوبــی آن، تامیــن قطعــات اساســی خطــوط فــرآوری، اکتشــافات جدیــد و افزایــش تولیــد خطــوط تـا ۸۰٪ پیـش بینـی مـی شـود. البته خوشـبختانه در بخـش تولیـد بـه جـز باطلـه بـرداری معـدن، از ســایر برنامــه هــای تولیــد جلوتــر هســتیم.مهندس نجف آبادی با تاکید بر افزایش تولید بیان کرد: در ابتــدای مهرمــاه خــط ۳ کنســانتره بــه تولیــد خواهــد رســید و ۵۰ درصــد افزایــش تولیــد کنســانتره خواهیــم داشــت. بــه تبــع تولیــد کارخانــه گندله ســازی نیــز بــه ظرفیــت نامــی تولیـد خـود خواهـد رسـید کـه ۴۰ درصـد بیشـتر از وضعیــت جــاری اســت. همچنیــن بــا تکمیــل و نوسـازی ماشـین آلات معدنـی، حجـم اسـتخراج کلـی معـدن از وضعیـت فعلـی ۷۵ میلیـون تن به تدریـج بـه ۹۰ میلیـون تـن افزایـش داده خواهـد شــد.

معاون بهره برداری گهرزمین در پایان به برنامه های تکمیل زنجیره فولاد شرکت پرداخت و گفت: مجموعـه گهرزمیـن بـا داشـتن ذخیـره قابـل توجـه معدنـی، حجـم قابـل ملاحظـه ای از خـوراک ورودی خطـوط بالادسـتی زنجیــره فولاد را تامیــن مــی نمایــد، ایـن مجموعـه نـه تنهـا بـرای خطوط خـود بلکه بـرای خطوط شـرکت گل گهـر نیز تامین خــوراک دارد. معاونـت توسـعه ایــن شــرکت در حــال پیگیــری جهــت طراحــی و اجـرای کارخانـه هـای پاییـن دسـتی از جملـه آهـن اسـفنجی و اسـلب و مشـارکت در ایـن زمینـه مـی باشـد.