ایران نیوز 24: ۲۷۰ میلیارد تومان از حساب شهرداری منطقه یک با تلاش، دقت و درخواست اعاده دادرسی اداره حقوقی، حفظ و از برداشت آن جلوگیری شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک حمیدرضا حاجوی شهردار این منطقه اعلام کرد: در سال ۱۳۹۰ دادخواستی از سوی متصرفین اراضی واقع در داراباد شهرک اقتدار با وکالت وکلای حرفه ای به خواسته مطالبه بهای  معابر، شوارع و سرانه های فضای سبز علیه شهرداری منطقه یک مطرح شد.وی تصریح کرد: علی رغم دفاعیات انجام شده از سوی شهرداری و با هدایت و هماهنگی وکلای تیم کارشناسی رسمی دادگستری در نهایت من غیر حق حکم محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ ۲۷۰ میلیارد تومان صادر و در دادگاه تجدید نظر قطعی شد.

حاجوی افزود: با قطعی شدن رای، متصرفین تصمیم به توقیف حساب های شهرداری جهت برداشت مبالغ محکومیت را داشتند که شهرداری با توجه به صدور آرا بر خلاف مقررات قانونی و خلاف بین شرع، نسبت به آراء مذکور درخواست اعاده دادرسی از طریق ریاست قوه قضاییه نمود. شهردار منطقه یک گفت: با پیگیری های متعدد و تشکیل جلسات در هیئت قضایی ضمن پذیرش درخواست بدوی، دستور توقف اجرای حکم مذکور صادر و در نهایت با تلاش مجموعه حقوقی شهرداری تهران و منطقه یک حکم به رد ادعای متصرفین صادر و از برداشت غیر قانونی ۲۷۰ میلیارد تومان جلوگیری شد.