ثبت زیان خالص  ۲۸ هزار میلیارد تومانی توسط بانک آینده / به ازای هر ایرانی ۳۲۹ هزار تومان!
ثبت زیان خالص  ۲۸ هزار میلیارد تومانی توسط بانک آینده / به ازای هر ایرانی ۳۲۹ هزار تومان!
ایران نیوز 24: ​بانک آینده زیان خالص ۲۷.۹ هزار میلیارد تومانی در عملکرد ۱۲ ماهه تلفیقی محقق کرده! یعنی به ازای هر ایرانی 329 هزار تومان !