ثبت رسمی افزایش سرمایه بیمه پاسارگاد
ثبت رسمی افزایش سرمایه بیمه پاسارگاد
ایران نیوز 24: بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/08/10 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/04/22 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 30,618,000 میلیون ریال به‌مبلغ 58,174,200 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 24494400 میلیون ریال ، از محل اندوخته مبلغ 3061800 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1401/05/18 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.