مریم مومن با انتشار این عکس نوشت: راضی ام از تو پاییز پاییز دوستداشتنی من ‌می‌بوسم و می‌بویم برگ‌های زرد و قرمزت را نفس می‌کشم در هوایت بوی باران داری بوی خاک و برگ. من بوی خدا می‌فهمم از تو

مریم مومن با انتشار این عکس نوشت:

راضی ام از تو پاییز

پاییز

دوستداشتنی من

‌می‌بوسم و می‌بویم برگ‌های زرد و قرمزت را

نفس می‌کشم در هوایت بوی باران داری بوی خاک و برگ.

من بوی خدا می‌فهمم از تو