ایران نیوز 24: بیمه مرکزی، سطح یک توانگری مالی سال بیمه آسیا در سال ۱۴۰۰را با نسبت۱۳۳درصد تایید کرد.

به گزارش روابط‌عمومی بیمه آسیا، سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا در سال ۱۴۰۰با نسبت ۱۳۳درصد در مقایسه با نسبت ۱۲۰درصد در سال ١٣٩۹افزایش ۱۳واحدی را نشان می‌دهد. بنابر این گزارش، بیمه مرکزی در اجرای ماده ۶آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه(شماره ۶۹) و براساس صورت‌های مالی سال۱۳۹۹، سطح یک توانگری مالی سال ۱۴۰۰بیمه آسیا را مورد تایید قرار داد.