با رشد ۶۵ درصدی ؛ بانک ملت رتبه نخست رشد تراز عملیاتی بین بانک های بورسی را کسب کرد
با رشد ۶۵ درصدی ؛ بانک ملت رتبه نخست رشد تراز عملیاتی بین بانک های بورسی را کسب کرد
ایران نیوز 24: بانک ملت در تداوم روند رو به رشد خود موفق شد تراز عملیاتی خود را از 210 هزار میلیارد ریال عبور دهد و با رشدی 65 درصدی در این زمینه، رتبه نخست را در بین بانک های بورسی از آن خود کند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، جمع درآمد تسهیلات، سپرده گذاری و اوراق بدهی وبملت در مرداد ماه ۱۴۰۱ با رشد ۵۴ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از مبلغ  260 هزار میلیارد ریال به مبلغ بیش از ۳۹۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. بر اساس این گزارش، مازاد درآمد تسهیلات اعطایی، سپرده گذاری و اوراق بدهی به سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ملت نیز با رشد ۶۶ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از مبلغ ۱۲۷ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۲۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

بر این اساس، بانک ملت در مجموع مانده کل سپرده ها نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با جهش ۶۴ درصدی روبه رو شده و  مانده میزان سپرده های این بانک از مبلغ ۳٫۸۹۹ هزار میلیارد ریال به ۶٫۳۹۹ هزار میلیارد ریال با رشد ۳۰ درصدی  نسبت به اسفند ماه سال گذشته، رسیده است.  این گزارش حاکی است، مانده سپرده های هزینه زای بانک ملت در پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱، نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ از رشد ۴۱ درصدی برخوردار شده و سپرده های کوتاه  مدت این بانک خصوصی هم با ۲۶ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته، از مبلغ۱٫۲۸۴ هزار میلیارد ریال به  1.617 هزار میلیارد ریال و سپرده های بلندمدت با ۵۵ درصد رشد از مبلغ ۱٫۳۷۳ هزار میلیارد ریال به ۲٫۱۳۲ هزارمیلیارد ریال رسیده است.

در بخش سپرده های غیرهزینه زا نیز بانک ملت رشد ۱۱۴  درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ثبت رسانده که این میزان در مقایسه با اسفند ماه سال قبل، ۵۷ درصد رشد را نشان می دهد. این درحالی است که سپرده های  قرض الحسنه جاری ریالی وبملت با سهم ۸۷ درصد، بیشترین بخش از سپرده های غیر هزینه زای ریال بانک ملت را تشکیل می دهد که میزان این سپرده ها نسبت به مدت مشابه در سال قبل با ۱۳۳ درصد رشد از مبلغ ۹۸۸ هزار میلیارد ریال به ۲٫۳۰۳ هزار میلیارد رسیده است .