ایران نیوز 24: بانک مرکزی سقف جدید وام خرید مسکن از محل اوراق حق‌تقدم را ابلاغ کرده که قسط وام ۴۸۰میلیون تومان ماهانه ۸میلیون و ۶۶۱هزار تومان است.

بر اساس ابلاغ بانک مرکزی سقف وام ساخت و خرید مسکن از محل اوراق حق‌تقدم در تهران از ۲۰۰میلیون تومان برای زوجین به ۴۰۰میلیون تومان افزایش یافته است.وام تعمیر یا همان جعاله که پیش از این برای تهرانی‌ها ۴۰میلیون تومان بوده به ۸۰میلیون تومان افزایش یافته است.

سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق‌تقدم در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت برای زوجین ۳۲۰میلیون تومان و به‌صورت انفرادی ۱۶۰میلیون تومان است. در سایر مناطق شهری با جمعیت ۲۰۰هزار نفر و کمتر برای زوجین ۲۴۰میلیون تومان و به‌صورت انفرادی ۱۲۰میلیون تومان تعیین شد.اقساط وام ۴۰۰میلیون تومانی خرید مسکن برای تهرانی‌ها در بازپرداخت به‌روش ساده ماهانه ۶میلیون و ۶۶۱هزار تومان است. کل بازپرداخت این وام در ۱۲ ماه سال دوازدهم بالغ بر ۹۵۹میلیون و ۲۶۲هزار تومان خواهد بود، به‌عبارت دیگر سود این وام ۵۵۹میلیون و ۲۶۲هزار تومان خواهد بود.

اقساط وام ۸۰میلیون تومانی تعمیر در بازپرداخت پنج ساله با نرخ سود ۱۷.۵درصد ماهانه حدود ۲میلیون تومان است. سود این وام حدود ۴۰میلیون و کل بازپرداخت آن ۱۲۰میلیون تومان خواهد بود.در واقع یک متقاضی وام مسکن از محل اوراق حق‌تقدم در تهران باید ماهانه ۸میلیون و ۶۶۱ هزار تومان قسط پرداخت کند. مجموع بازپرداخت وام ۴۸۰میلیون تومانی بالغ بر یک‌میلیارد و ۸۰میلیون تومان و کل سود وام ۶۰۰میلیون تومان خواهد بود.

مبلغ اقساط وام ۳۲۰میلیون تومانی ماهانه ۵میلیون و ۳۲۹هزار تومان، کل بازپرداخت ۷۶۷میلیون تومان و سود این وام ۴۴۷میلیون تومان است. همچنین قسط ماهانه وام ۲۴۰میلیون تومانی از محل اوراق حق‌تقدم حدود ۴میلیون تومان، سود ۳۳۵میلیون تومان و کل بازپرداخت ۵۷۵میلیون تومان خواهد بود/