بانک سینا ۳۳ تومان سود محقق کرد
بانک سینا ۳۳ تومان سود محقق کرد
ایران نیوز 24: بانک سینا در 12 ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم 332 ریال سود محقق کرد.

بانک سینا در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۳۳۲ ریال سود محقق کرد که نسبت به دوره مشابه قبل رشد ۷۴ درصدی داشت. خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری به رقم ۲۰۷۷ میلیارد تومان بالغ گردید و خالص درآمد کارمزد نیز ۴۱۱ میلیارد تومان بود. بر اساس گزارش تلفیقی نیز سود به ازای هر سهم ۵۹۴ ریال سود شناسایی شده است.