بانک دی برای هر سهم ۲۲۳ ریال زیان محقق کرد
بانک دی برای هر سهم ۲۲۳ ریال زیان محقق کرد
ایران نیوز 24: سرانجام بانک دی صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به شهریور 1400 را منتشر کرد تا راه برای گشایش نماد این بانک باز شود.

بانک دی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ برای هر سهم ۲۲۳ ریال زیان محقق کرد در حالی که در دوره قبل ۲۴۷ ریال سود ساخته بود. خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری  منفی ۱۹۴۶ میلیارد تومان و خالص درآمد کارمزد ۵۲ میلیارد تومان بود.