ایران نیوز 24: بازپیرایی و هرس ۴۲ هزار و ٥٠٣ اصله از درختان شمال تهران به منظور جلوگیری از شکستن شاخه ها در اثر بارش برف و امکان رویش جدید سرشاخه ها در فصل بهار، انجام شد.