ایران نیوز 24: همزمـان بـا ایـام الله دهـه فجـر و سـالگرد پیـروزی انقلاب اسلامی، اعضای شورای تأمین شهرستان بروجـن و فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان بروجـن ضمن بازدید از شرکت فولاد سفیددشت، در دیدار با مدیرعامل و هیئت مدیـره در جریـان آخریـن وضعیـت تولیـد و اجـرای پروژه هـای ایـن شـرکت قـرار گرفتنـد.

در این دیـدار، اعضـای شـورای تأمیـن شهرسـتان بروجـن در بازدیـد از واحـد احیـا مسـتقیم و پـروژه فولادسـازی، این شـرکت را یکـی از نمونه هـای بارز خودباوری و تلاش ملی در صنایع استان برشمردند و اظهار کردند: علیرغم کارشـکنی ها و تحریم های ظالمانه دشـمنان قسم خورده نظام، شرکت فولاد سفیددشـت با تلاش وهمت مدیران و کارکنان جهت تحقق منویات مقام معظـم رهبری (مدظله العالی) در سـال ((تولیـد، پشـتیبانی ها و مانـع زدایی هـا)) گام هـای بزرگـی برداشـته اسـت.

محمـود اربـاب زاده، مدیرعامـل شـرکت فـولاد سفیددشـت نیـز در ایـن دیـدار، موفقیت هـای حاصل شـده در ایـن شـرکت را مرهـون تلاش خسـتگی  ناپذیر مدیـران و کارکنـان مجموعـه و کار جهـادی آنهـا برشـمرد و اظهـار داشـت: علی رغـم محدودیت های ایجادشـده در مصـرف گاز در واحد احیا مسـتقیم، تولید آهـن اسـفنجی در ۱۰ ماه امسـال روند مطلوبی داشـته اسـت و امیدواریم با حمایت های همیشـگی مقامات اسـتان و شهرستان، موفقیت هـا تـداوم یابـد. وی گـذر از ظرفیـت اسـمی تولیـد آهـن اسـفنجی در سـال ۹۹، تعهـد به مسـئولیت های اجتماعی شـرکت، تکمیل زنجیـره تولید فـولاد و اجـرای طرح های توسـعه در شـرکت به  منظـور ایجـاد اشـتغال پایدار را از مهم تریـن اهـداف شـرکت برشـمرد. اربـاب زاده، فعالیت هـای صورت گرفتـه در دوران شـیوع کرونـا جهت حفظ، سلامتی و بهداشـت کارکنان و مردم منطقـه را از دیگر موفقیت هـای شـرکت قلمـداد کـرد.