بازدید از خط تولید آزمایشی ورق های API۵L X۶۵MS فولاد اکسین
بازدید از خط تولید آزمایشی ورق های API۵L X۶۵MS فولاد اکسین
ایران نیوز 24: نمایندگان شرکت‌های مهندسی و توسعه نفت ایران، مهندسی و توسعه گاز ایران، نفت و گاز پارس جنوبی POGC، فولاد مبارکه اصفهان، موسسه رده بندی استاندارد ایرانیان، لوله سازی اهواز، بازرگانی اریس اوکسین، فولاد اکسین خوزستان در یک نشست تخصصی و فنی به بررسی فرآیند اجرایی در راستای امکان سنجی تولید آزمایشی ورق های API۵L X۶۵MS محیط ترش در بستر دریا به بحث و تبادل نظر کارشناسی پرداختند.

همچنین بعد از این نشست از پروسه نورد شش عدد تختال (اسلب) آزمایشی بازدید و تولید ورق های مورد نظر انجام گردید. لازم به ذکر است در پایان بعد از نشست تخصصی مجددا از بخش های فنی خط تولید و آزمایشگاه بازدید صورت پذیرفت که پس از بررسی و تبادل نظرات مختلف مقرر گردید نتیجه آزمایشات بررسی و در صورت تایید نتایج کیفی از سوی بازرسی تولید ورق های API X۶۵ محیط ترش در بستر دریا وارد فاز اجرایی گردد.