افزایش سرمایه شرکت بیمه آرمان منتفی شد
افزایش سرمایه شرکت بیمه آرمان منتفی شد
ایران نیو 24: مجید قلی پور، مدیرعامل شرکت بیمه آرمان اعلام کرد: باتوجه به کامل نشدن مدارک مربوط به افزایش سرمایه از مبلغ ۲۵۰ میلیارد به ۶۰۰ میلیارد تومان از محل آورده نقدی سهامداران درمهلت مقرر درخواست افزایش سرمایه این شرکت، از دستور کار آن سازمان خارج شده است.