اجرای ممیزی ایمنی در مجتمع فولاد غدیر نی ریز
اجرای ممیزی ایمنی در مجتمع فولاد غدیر نی ریز
ایران نیوز 24: با حضور نمایندگان شرکت ملی فولاد ایران و با هدف ارائه مشاوره و ارزیابی وضعیت موجود ممیزی ایمنی در مجتمع فولاد غدیر نی ریز، به منظور ارزیابی سطح ایمنی، بهداشت، حفاظت از محیط زیست و تعیین میزان آمادگی در شرایط اضطراری انجام شد.

در این ممیزی، کارشناسان شرکت ملی فولاد ایران، بخش های مختلف مجتمع فولاد غدیر نی ریز از جمله واحد احیا مستقیم، پروژه فولادسازی، گندله سازی و سایر پروژه های جنبی را بررسی کردند.این بررسی، در راستای ارتقای سیستمی ایمنی و شناسایی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود از طریق بازدید میدانی، بررسی مدارک و مستندات و همچنین گفت وگو با پرسنل، انجام شد. گفتنی است ممیزی ایمنی، یک آزمایش و بررسی دوره ‎ای است که توسط افراد متخصص اجرا می شود. طی این ارزیابی، میزان انطباق شرایط موجود و روش ها با قوانین، مقررات و برنامه های تدوین شده بررسی می شود.